Gebruiksvoorwaarden

Missie van deze website:

 • Het verstrekken van betrouwbare informatie en praktische adviezen over hart- en vaatziekten en het voorkomen daarvan.
 • Verbetering van de kennis over hart- en vaatziekten en verspreiden van kennis over de voordelen van een gezonde levensstijl.

Alle aanbevelingen op deze site zijn in overeenstemming met de Europese richtlijnen (zie hier de Europese richtlijnen voor CVD-preventie in de klinische praktijk).

1.Gebruiksvoorwaarden

De website healthy-heart.org is ontwikkeld onder leiding van de European Association of Preventive Cardiology (EAPC), in samenwerking met de Association for Acute CardioVascular Care (ACVC) en de Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP), onderdelen van de European Society of Cardiology (ESC). De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. Uw gebruik van deze website staat gelijk aan acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden vanaf de datum van uw eerste gebruik van de website.
 2. ESC behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door deze wijzigingen online te plaatsen. Voortzetting van uw gebruik van deze website na het plaatsen van de wijzigingen betekent dat u deze aangepaste overeenkomst accepteert.
 3. U stemt ermee in deze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten of het gebruik en genot van de website door derden beperkt of belemmert.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. ESC is in geen enkel geval aansprakelijk jegens de gebruiker of iemand anders voor enige beslissing of actie die is genomen op basis van de informatie in of verstrekt door middel van het gebruik van deze website, noch voor enige bijkomende, indirecte, speciale of gevolgschade.
 2. De informatie op deze website is bedoeld als aanvulling op de ondersteuning en zorg die worden geboden door gekwalificeerde medische professionals. Deze website is niet bedoeld of impliciet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies of medische zorg. Raadpleeg altijd een arts voordat u begint (of stopt) met een medische behandeling. Daarom wordt alle informatie op de website uitsluitend verstrekt voor educatieve doeleinden.
 3. Hoewel ESC alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen bij het samenstellen van deze website, kan het niet alle informatie inspecteren om de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan vast te stellen. ESC is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade of winstderving voortvloeiend uit of in verband met dergelijk gebruik of verlies van gebruik van de website, hetzij contractueel, hetzij wegens nalatigheid.
 4. In geen geval zal ESC of gelieerde medewerkers of websitemedewerkers aansprakelijk zijn jegens u, als websitebezoeker of een andere persoon of instantie, voor enig besluit genomen of handeling als gevolg van het vertrouwen op de informatie op de website. U stemt ermee in dat noch ESC, noch gelieerde medewerkers of websitemedewerkers aansprakelijk zijn voor schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, bijkomende, speciale of gevolgschade), verlies van gegevens of winstderving, zelfs als ESC of gelieerde medewerkers of websitemedewerkers op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies.
 5. ESC garandeert niet dat de technische functies in het materiaal op deze website ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de materialen vertegenwoordigt.

3. Beperkingen auteursrecht

 1. De website healthy-heart.org is eigendom van de European Society of Cardiology (ESC). Commercieel gebruik of publicatie van alle of enig getoond voorwerp is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ESC.
  Documenten op deze website mogen alleen worden gekopieerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat ook auteursrechten en bronvermeldingen worden gekopieerd, er geen wijzigingen worden aangebracht en het document volledig wordt gekopieerd. Sommige documenten en foto’s zijn echter op deze website gepubliceerd met toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden (die niet ESC zijn). Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden en toestemming om ze te kopiëren moet worden aangevraagd bij de auteursrechthebbenden (de bronnen zijn vermeld in deze documenten/foto’s).
 2. Ongeoorloofd gebruik kan ertoe leiden dat ESC maatregelen neemt en eist dat het betrokken materiaal niet meer wordt getoond/gedistribueerd en dat eventueel juridische stappen worden ondernomen.
 3. De website bevat links naar websites die door andere partijen dan ESC worden beheerd. Dergelijke links worden alleen voor het gemak van de gebruiker aangeboden. ESC heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat ESC links naar dergelijke websites opneemt, impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of samenwerking met de exploitanten ervan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van de juistheid en volledigheid van alle informatie op de websites van derden, en ook van de waarde en integriteit van alle goederen en diensten die door dergelijke websites worden aangeboden.
  Als deze gebruiksvoorwaarden niet volledig worden geaccepteerd, moet het gebruik van deze site onmiddellijk worden beëindigd.
 4. Gegevensbescherming
  Van de gebruiker kunnen gegevens worden verzameld tijdens haar/zijn bezoek aan de website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.

Laatste updatedatum: juli 2019

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP